نویسنده = سعید موسوی پور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت‌های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-77

افسانه حمزه ئی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور


شماره‌های پیشین نشریه