کلیدواژه‌ها = سازنده گرایی اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-76

وحید صالحی؛ راضیه رحمانی؛ اکبر مومنی راد؛ سید عبدالله قاسم تبار


شماره‌های پیشین نشریه