نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی یادگیری خود راهبر تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 49-61]
 • آموزش بزرگسالان تحلیل آندارگوژی و طراحی مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط های مبتنی بر فناوری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 35-47]
 • آموزش عالی سواد رسانه‌ای: برنامه درسی مغفول در آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • آموزش نابینایان طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی: رهیافتی جدید در آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 71-86]
 • آندراگوژی تحلیل آندارگوژی و طراحی مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط های مبتنی بر فناوری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 35-47]

ا

 • اجتماع یادگیری طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-76]
 • الگوی اجتماع یادگیری طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-76]
 • الگوی طراحی آموزشی آشور اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر یادگیری و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]
 • الگوهای طراحی آموزشی طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی: رهیافتی جدید در آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 71-86]
 • انگیزش پیشرفت اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر یادگیری و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]
 • انگیزش تحصیلی پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان از طریق سواد فناورانه معلمان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-43]
 • انگیزش تحصیلی تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان‌خوانی) درس قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]

ب

 • باور واکاوی باورهای معلمان نسبت به نرم‌افزارهای آموزشی و تأثیر آن بر استفاده از این نرم‌افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 15-29]
 • باورهای خودکارآمدی تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان‌خوانی) درس قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • برنامه درسی امکان سنجی اجرای برنامه درسی مبتنی بر وب ۲٫۰ در دانشگاه خوارمی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 19-33]
 • برنامه درسی مغفول سواد رسانه‌ای: برنامه درسی مغفول در آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]

پ

 • پذیرش فناوری تلفن همراه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]

ح

 • حس اجتماع طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-76]

د

 • دانش امکان سنجی اجرای برنامه درسی مبتنی بر وب ۲٫۰ در دانشگاه خوارمی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 19-33]
 • دانش‌آموز آسیب‌دیده بینایی طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی: رهیافتی جدید در آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 71-86]
 • دوره دوم ابتدایی پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان از طریق سواد فناورانه معلمان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-43]

ر

 • روان‌خوانی قرآن تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان‌خوانی) درس قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]

س

 • سازنده گرایی اجتماعی طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-76]
 • سهولت استفاده بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • سواد رایانه‌ای مدل رابطه مهارت‌های ارتباطی، فعالیت‌های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه‌ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 45-57]
 • سواد رسانه‌ای سواد رسانه‌ای: برنامه درسی مغفول در آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • سواد فناورانه پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان از طریق سواد فناورانه معلمان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-43]

ط

 • طراحی تحلیل آندارگوژی و طراحی مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط های مبتنی بر فناوری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 35-47]
 • طراحی آموزشی اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر یادگیری و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]

ف

 • فرآیند یاددهی-یادگیری واکاوی باورهای معلمان نسبت به نرم‌افزارهای آموزشی و تأثیر آن بر استفاده از این نرم‌افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 15-29]
 • فناوری پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان از طریق سواد فناورانه معلمان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-43]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) امکان سنجی اجرای برنامه درسی مبتنی بر وب ۲٫۰ در دانشگاه خوارمی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 19-33]

ق

 • قلم هوشمند قرآنی تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان‌خوانی) درس قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]

م

 • محیط‌های یادگیری سیار طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی: رهیافتی جدید در آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 71-86]
 • مدارس هوشمند مدل رابطه مهارت‌های ارتباطی، فعالیت‌های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه‌ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 45-57]
 • مدیریت زمان مدل رابطه مهارت‌های ارتباطی، فعالیت‌های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه‌ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 45-57]
 • مهارت امکان سنجی اجرای برنامه درسی مبتنی بر وب ۲٫۰ در دانشگاه خوارمی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 19-33]
 • مهارت‌های ارتباطی مدل رابطه مهارت‌های ارتباطی، فعالیت‌های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه‌ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 45-57]

ن

 • نرم‌افزار آموزشی واکاوی باورهای معلمان نسبت به نرم‌افزارهای آموزشی و تأثیر آن بر استفاده از این نرم‌افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 15-29]
 • نگرش امکان سنجی اجرای برنامه درسی مبتنی بر وب ۲٫۰ در دانشگاه خوارمی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 19-33]

و

 • وب 2 امکان سنجی اجرای برنامه درسی مبتنی بر وب ۲٫۰ در دانشگاه خوارمی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 19-33]

ی

 • یادگیری اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر یادگیری و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]
 • یادگیری اثربخش مدل رابطه مهارت‌های ارتباطی، فعالیت‌های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه‌ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 45-57]
 • یادگیری الکترونیکی تحلیل آندارگوژی و طراحی مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط های مبتنی بر فناوری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 35-47]
 • یادگیری الکترونیکی طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-76]
 • یادگیری سیار بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • یادگیری معکوس انفرادی تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 49-61]
 • یادگیری معکوس گروهی تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 49-61]