اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن آیتی

مطالعات برنامه درسی دانشیار دانشگاه بیرجند

mayatibirjand.ac.ir
09155612561

دکتر غلامعلی احمدی

مطالعات برنامه درسی دانشیار دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی (تهران)

ahmadygholamaligmail.com

دکتر هادی پورشافعی

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه بیرجند

hpourshafeibirjand.ac.ir

دکتر رضوان حکیم زاده

مطالعات برنامه درسی دانشیار دانشگاه تهران

hakimzadehut.ac.ir

دکتر احمد خامسان

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه بیرجند

akhamesanbirjand.ac.ir

دکتر مجید علی عسگری

مطالعات برنامه درسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

aliasgari2002yahoo.com

دکتر حسن ملکی

مطالعات برنامه درسی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

malaki_cuyahoo.com

دکتر بهروز مهرام

مطالعات برنامه درسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

bmahramum.ac.ir

مدیر مسئول

احمد خامسان

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه بیرجند

akhamesanbirjand.ac.ir

سردبیر

دکتر محسن آیتی

برنامه درسی استادیار

mayatibirjand.ac.ir
09155612561

h-index: 12