امکان سنجی اجرای برنامه درسی مبتنی بر وب ۲٫۰ در دانشگاه خوارمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به‌عنوان یکی از ارمغان‌های فناوری نوین بشری، نه‌تنها دستخوش تغییرات شده، بلکه به‌سرعت در حال تأثیرگذاری بر الگوهای زندگی است. در سال­های اخیر استفاده از وب ۲ رواج یافته، در حالی که افراد اطلاع اندکی از این ابزارها دارند. تحقیق حاضر به‌طور مشخص در پی آن است که دانش، نگرش و مهارت دانشجویان را در مورد وب ۲ مورد بررسی قرار دهد.
روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا از نوع تحقیقات ارزشیابانه بود. جامعه آماری شامل ۴۵۹۰ نفر از دانشجویان دانشکده­های شیمی، روانشناسی، علوم تربیتی، فنی و مهندسی بود که از این بین ۴۰۰ نفر با استفاده از جدول حجم نمونه کوکران با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه خودارزیابی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (t تک نمونه­ای) تجزیه ‌و تحلیل شدند.
یافته‏ ها: نتایج نشان داد که آمادگی دانشی در حد مطلوب، آمادگی نگرشی در حد نامطلوب و مهارتی در حد مطلوب ارزیابی شده است. هم­چنین آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه ANOVA نشان داد که بین رشته‌های تحصیلی از لحاظ میانگین متغیر آمادگی دانشی در مؤلفه‌های شبکه‌های اجتماعی، ویکی‌پدیا، پادکست، مش آپ و مسنجر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، اما در مؤلفه‌های وبلاگ‌ها، ار. اس. اس و کلودینگ تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ بنابراین حداقل بین دو میانگین آمادگی دانشی از این سه گروه تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility Of Implementing Web 2.0 Based Curriculum At Kharami University

نویسندگان [English]

  • Azadeh Zanganeh 1
  • Majid AliAsgari 2
  • Saeid Safaei Movahhed 3
1 Master of curriculum planning, University of Kharazmi, Tehran, Iran
2 Associate Professor of curriculum planning department, University of Kharazmi, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of curriculum planning department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Information and Communication Technology (ICT), as one of the innovations of modern human technology, has not only undergone changes, but is also rapidly influencing human life. In recent years, the use of Web 2 has become widespread, while individuals have little knowledge of these tools. The present research specifically seeks to examine students' knowledge, attitude and skill in Web 2.0.
Method: In terms of purpose, study is applied and in terms of execution, it is an evaluation research. The statistical population consisted of 4590 students from the faculties of chemistry, psychology, education and engineering; of which, 400 were selected using Cochran's e sampling table and with simple random sampling method and data were collected using self-assessment questionnaire. Cronbach's reliability obtained 0.95. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics (one sample T test).
Results: The results showed that the knowledge readiness was at the optimum level, the attitude preparation was undesirable and skillful was at the optimal level. One-Way ANOVA also showed that there is not a significant difference between the fields of study in terms of the mean of knowledge readiness variables in the components of social networks, Wikipedia, Podcast, Mash ups and Messenger, but in the components of the blogs, RSS and clouding there is a significant difference; therefore at least there is a significant difference between the two mean of readiness knowledge in these three groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Information and Communication Technology
  • Web. 2
  • knowledge
  • Skills
  • Attitude