تحلیل آندارگوژی و طراحی مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط های مبتنی بر فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: آموزش در بسترهای مختلف به‌تناسب هدف، محتوا و روش؛ نیاز به طراحی آموزشی ویژه­ای دارد که هماهنگی این عناصر را در جهت رسیدن به مقصود یادگیری تضمین می­نماید. هدف از پژوهش حاضر، تشریح نظریه آندراگوژی و ارائه مدلی بر اساس آن، برای آموزش بزرگسالان در محیط­های یادگیری الکترونیکی بود.
روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود. ابتدا برای پاسخگویی به سه سؤال اصلی مطرح در فرآیند طراحی آموزشی یعنی اجزای آموزش، ترتیب و توالی اجزای آموزش و روش ارزشیابی، مفروضه­های مدل آندراگوژی نولز بررسی شده و مؤلفه­های آن استخراج گردید. سپس بر اساس نتایج تحلیل صورت گرفته و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی، مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط­های الکترونیکی ارائه شد. جامعه آماری را اسناد معتبر در زمینه آموزش بزرگسالان از سال 1980 تا 2017 تشکیل می‌دهد که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند تعداد 33 مقاله و کتاب انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ‏ها: بر اساس تحلیل صورت گرفته از منابع مورد بررسی و مفروضات مطرح در آندراگوژی؛ بزرگسالان زمانی بهتر یاد می‌گیرند که با دیگر یادگیرندگان در مورد تجربیات زندگی‌شان صحبت کنند و این تجربیات را به فرآیندهای یادگیری ارتباط دهند، مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط‌های الکترونیکی در پنج مرحله با محوریت تکالیف یادگیری ارائه شد. الگوی طراحی شده ضمن داشتن مؤلفه­های آموزش بزرگسالان، دربردارنده مؤلفه‌هایی است که امکان استفاده در یادگیری­های تحت شبکه را میسر می­سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Of Andragogy And Designing A Model For Adult Education In Technology-Based Environments

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mohammadhasani 1
  • Hashem Fardanesh 2
1 Assistant Professor of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Educational Technology Department, Kharazmi University, Karaj, Iran
2 Associate Professor of Educational Technology, Faculty of Humanities, Department of Educational Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Instruction in different context in accordance with the purpose, content and method; requires a special instructional design that ensures coordination of these elements in order to achieve the purpose of learning. The purpose of this study is to describe the theory of andragogy and provide a model based on it for adult education in e-learning environments.
Method: The methodology of this study is deductive type of qualitative content analysis and. In order to answer the three main questions raised in the instructional design process components of instruction, order and sequence of teaching components and evaluation method, the assumptions of Knowles’s model in andragogy were analyzed  and its components have been extracted. Then, based on the results of the analysis and the theoretical basis of e-learning, a model for adult learning was presented in electronic environments. The statistical population is the authoritative documents in the field of adult education from 1980 to 2017, 33 articles and books selected and studied on the basis of a targeted sampling.
Results: according to document analysis and anagogical assumptions that adult learners can learn better when they share their experience with other learners and when these experiences are connected to learning process, a model was advised for adult education in eLearning environments. The model consisted of five components with the learning task in the center. Although designed model includes adult education component, it also includes components that can be used in networked learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Andragogy
  • design
  • E-learning