تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: حمایت از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در گستره آموزش اعم از برنامه‌ریزی، تدوین محتوا، شیوه‌های یاددهی- یادگیری، به ویژه در محیط‌های آموزش عالی یکی از مهم‌ترین بایسته­ها در جهت ارتقاء سطح کیفیت آموزش و یادگیری است. روش آموزش معکوس از جمله روش­های تدریس است که بر پایه به‌کارگیری فناوری‌ها در برنامه درسی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر بود.
روش: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و از طرح تحقیق پیش­آزمون- پس­آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شده است. مشارکت­کنندگان در این مطالعه شامل 41 نفر از دانشجویان بودند که به صورت تصادفی در سه گروه آموزش معکوس گروهی، آموزش معکوس انفرادی و گروه کنترل جای گرفتند. در گروه کنترل آموزش به شیوه معمول (تدریس توسط معلم در کلاس درس و ارائه تکلیف برای منزل) انجام شد و در دو گروه آزمایش (روش معکوس گروهی و انفرادی) دانشجویان در منزل، آموزش را از طریق فناوری به شیوه آنلاین و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کردند و در کلاس به تمرین مباحث آموخته شده تحت نظارت معلم می‌پرداختند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه آمادگی یادگیری خود راهبری فیشر و همکاران و آزمون یادگیری ساخته شده توسط مدرس استفاده شد. داده‏های پژوهش با استفاده از روش آماری ANOVA در سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شدند.
یافته ‏ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین‌ها در متغیر آمادگی یادگیری خود راهبری در گروه‏های آموزش معکوس مبتنی بر فعالیت‌های گروهی و انفرادی نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است. با این حال اختلاف معنی‌داری در زیر مقیاس­های خود راهبری مشاهده نشد و تنها در زیر مقیاس خود مدیریتی اختلاف معنی‌دار بود. در رابطه با متغیر یادگیری نیز علی‌رغم کسب میانگین بالاتر گروه‌های آزمایش تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد؛ تنها در زیر مقیاس یادگیری عملی، تفاوت‌ها معنی‌دار بود و گروه‌های آموزش معکوس بهتر عمل کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Of Flipped Learning Method On Students’ Self- Directed Learning Readiness And Learning In The Computer Basics Course

نویسندگان [English]

  • Mohsen Bagheri 1
  • Fatemeh Joshaghan Nejhad 2
1 Assistant professor of Educational Technology, Faculty of Psychology and Education, Arak University, Arak, Iran
2 MSc of Educational Technology, Faculty of Psychology and Education, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction: Supporting the use of information and communication technology in the field of education, such as planning, content development, teaching-learning practices, especially in higher education environments, is one of the most important requirements for improving the quality of education and learning. The flipped learning method is one of the teaching methods that is based on the use of technology in curriculum. The purpose of this study was to investigate the effect of flipped -learning on the readiness of students’ self-directed learning and learning in computer basics course.
Method: The present study is semi-experimental and a pre-test post-test design with control group has been used. participants in this study included 41 students who were randomly assigned to three groups: group flipped learning, individual flipped learning, and control group. In the control group, the traditional teaching method (teaching by the teacher in the classroom and providing homework), and in the two groups of experiments (group and individual flipped methods), education was provided at home, through technology using online and social networks, and they were practicing in the classroom by teacher. self-directed learning readiness questionnaire by Fisher et al, and teacher-made tests were used to gather the data. As well as, analysis of variance (ANOVA) at 0.05 significant level was used for data analysis.
Results: The results of the study showed that the means of self-directed learning readiness variable in flipped learning groups based on group and individual activities increased compared to the control group, however, there was no significant difference in subscale of SDL and only significant difference was observed in the subscale of self-management. Regarding the learning variable, although the mean of experiment groups is more than control but there was no significant difference between groups, but only in the subscale of practical learning were significant differences, and, flipped learning groups worked better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group flipped learning
  • Individual flipped learning
  • Self-directed learning