طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه میسور، میسور، ایالت کارناتاکا، هندوستان

3 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

4 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف «ارائه الگویی برای طراحی اجتماع یادگیری و بررسی تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی» صورت گرفت.
روش: در این راستا از روش ترکیبی اکتشافی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوای استقرایی و در روش کمی از طرح شبه آزمایشی گروه آزمایش- گروه کنترل استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مقالات، کتب و متن استخراج شده از مصاحبه با افراد که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، مورد تحلیل محتوای استقرایی قرار گرفتند.
یافته ­ها: در پایان 9 مقوله نهایی معلم، مشارکت، حضور اجتماعی، زمان، منابع، اعتماد، پشتیبانی، ابزار و گروه استخراج گردیدند. این 9 مقوله منجر به شکل‌گیری الگوی اجتماع یادگیری الکترونیکی شد. برای بررسی اعتبار بیرونی الگو از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن از طریق بررسی متخصصان و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. سپس 40 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته­های حقوق و علوم سیاسی در درس آشنایی با کامپیوتر به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که نتایج بدست آمده از اجرای الگو در گروه آزمایش (01/0P<، 96/107=F) معنی‌دار است؛ به عبارت دیگر بعد از اجرای الگو در گروه آزمایش، نتایج به دست آمده نشان داد که گروه آزمایش حس اجتماع بالاتری را تجربه کرده‌اند. همچنین نتایج آزمون آنکوای دو راهه برای بررسی اثر جنسیت نشان داد که جنسیت در نتایج آزمایش تأثیری ندارد (05/0P>، 75/0=F).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model Of Learning Community And Its Impact On The Sense Of Community Of Learners In E-Learning

نویسندگان [English]

  • Vahid Salehi 1
  • Razieh Rahmani 2
  • akbar momeni rad 3
  • Seid Abdullah ghasem tabar 4
1 Assistant Professor of Educational Technology of Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Asad Abad, Iran
2 Ph.D. of Educational Technology, Mysore University, Mysore, Karnataka province, India
3 assistant professor of bu-ali sian university
4 Assistant Professor of Educational Technology of kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to "provide a model for the design of learning community and its effect on the sense of community of learners in e-learning".
Methods: In this regard, the exploratory mix method with method was used. In the qualitative part of the research, inductive content analysis method was used and in the quantitative method, a quasi-experimental design with experimental-control group was used. In the qualitative section of the research, articles, books and text extracted from interviews with individuals who were selected purposefully analyzed by inductive content analysis method.
Results: finally, 9 categories including, teacher, participation, social presence, time, resources, trust, support, tools and groups were extracted. These nine categories led to the formation of an e-learning community model. A researcher-made questionnaire was used to examine the external validity of the model. The validity of the questionnaire was evaluated by experts and its reliability was 0.87 using Cronbach's alpha. Then, 40 undergraduates from law and political sciences fields in introduction to computer course were randomly assigned to the experimental and control group. The results of the covariance analysis showed that the results obtained from the implementation of the model in the experimental group (F=107.96, p<0.01) with a 99% confidence were significant. In other words, after the implementation of the model in the experimental group, the results showed that the experimental group experienced a higher sense of community. Also, to examine the gender effect, the results of the two-way ANCOVA test showed that gender had no effect on the results of the experiment (F=0.75, p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • Sense of Community
  • Learning Community
  • Model of Learning Community
  • Social Constructivism