بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­ سهولت و سودمندی ادراک شده در رابطه با اثر خودکارآمدی، انگیزه، یادگیری خود راهبر بر تمایل رفتار برای استفاده و پذیرش تلفن همراه در آموزش و یادگیری توسط معلمان و دانش آموزان است.
روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان و معلمان استان اردبیل در سال تحصیلی 95-94 بود. تعداد 446 دانش­آموز و 196 معلم با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه مک­کلوم (Mac Callum) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته ‏ها: نتایج حاصل از اجرای ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تمام مؤلفه­ها دو به دو با هم همبستگی دارند؛ نتایج حاصل از تحلیل مسیر، مسیرهای قابل‌قبول الگوی پیشنهادی را مشخص کرد. برای مدل دانش­آموزان روابط مثبت و معنی­داری بین متغیرهای خودکارآمدی، انگیزه و یادگیری خود راهبر با میانجی­گری سهولت و سودمندی ادراک شده وجود داشت. همچنین متغیر خودکارآمدی با میانجی­گری سهولت و سودمندی استفاده ادراک شده با تمایل رفتار برای پذیرش فناوری تلفن همراه در آموزش برای معلمان مثبت و معنی­ دار بود. همچنین الگوی مربوط به معلمان و دانش­آموزان از برازش خوبی برخوردار بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Factors Affecting the Acceptance of Mobile Technology By Teachers and Students in Teaching and Learning

نویسندگان [English]

  • Somayeh Bakhshi Parikhani 1
  • Sadegh Hamedinasab 2
1 Master of Educational Research, Faculty of Education and Psychology, Department of Curriculum Study, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 PhD student of Curriculum studies, Faculty of Education and Psychology, Department of Education,University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present study is to investigate the mediating roles of perceived ease of use and usefulness in relation with the effect of self-efficacy, motivation, self-directed learning on the tendency of behavior for the use and adoption of mobile phones in learning and teaching by students and teachers.
Method: The present research is applied and correlational. The statistical population of the study consisted of all students and teachers of Ardebil province in the academic year of 2015-2016. 446 students and 196 teachers were selected by cluster random sampling as sample size. For collecting data McCulloom’s questionnaire was used. Data were analyzed using SPSS and AMOS software.
Results: The results of the Pearson correlation showed that all the components are mutually correlated and the results of the path analysis revealed the acceptable paths of the proposed model.  For students' model with mediating role of perceived usefulness and ease of use there was a positive and meaningful relationship between self-efficacy, motivation and self-directed learning. Also,for teachers model with mediating role of perceived usefulness and ease of use,self-efficacy had positive and significant effect in behavior tendency to accept mobile technology in education. The model of teachers and students also fit well

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance of mobile technology
  • Mobile learning
  • Ease of use