واکاوی باورهای معلمان نسبت به نرم‌افزارهای آموزشی و تأثیر آن بر استفاده از این نرم‌افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، گروه تعلیم تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش واکاوی باورهای معلمان نسبت به نرم‌افزارهای آموزشی و تأثیر آن بر میزان و کیفیت استفاده از این نرم‌افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری بود.
روش: روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره‌های تحصیلی استان یزد بودندکه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی و با بهره‌گیری از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان حجم نمونه‌ای برابر 466 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شد که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر با 82/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های ‌آمار توصیفی (فراوانی، شاخص‌های مرکزی و ضریب همبستگی) و آزمون‌های استنباطی (t تک گروهی، t گروه‌های مستقل، آزمون دوجمله‌ای و رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان) توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 21 استفاده شد.  
یافته‏ ها: باور معلمان نسبت به نرم‌افزارهای آموزشی در متغیر باور معرفت‌شناختی- تربیتی رفتارگرایانه و متغیر باور نسبت به اثربخشی نرم‌افزارها، بالاتر از میانگین، متغیر باور نسبت به طبیعت نرم‌افزارها و ارزشمندی آن­ها و همچنین متغیر باور به فرآیند استفاده از نرم‌افزارها در حد میانگین و متغیر باورهای معرفت‌شناختی- تربیتی سازنده‌گرایانه پایین‌تر از میانگین است. اکثر معلمان از نرم‌افزارهای آموزشی در کلاس درس خود استفاده‌ نمی‌کنند. معلمان دارای باور بیشتر نسبت به نرم‌افزارهای آموزشی از این نرم‌افزارها استفاده بیشتری می‌‌کنند. متغیرهای باور نسبت به طبیعت نرم‌افزارها و ارزشمندی آن­ها، باور نسبت به فرآیند کاربرد یا استفاده از نرم‌افزارها و باور نسبت به اثربخشی نرم‌افزارها، 40/0 از واریانس متغیر استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی را پیش‌بینی می‌کنند. نتیجه این­که، تغییر در باور معلمان نسبت به نرم‌افزارهای آموزشی یکی از مهم­ترین پیش‌بینی کننده‌های استفاده از این نرم‌افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Teachers' Beliefs About Educational Software and Its Impact On The Use of these Software in The Teaching-Learning Process

نویسندگان [English]

  • Sayed Mohammad Hossein Hosseini 1
  • Masoomeh Matoor 2
  • Ebrahim Talaei 3
1 Member of the Research Institute of education (RIE)
2 Ph.D. Student of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Educational Technology Group, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Educational Technology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to examineteachers' beliefs about educational software and its impact on the quality and quantity of educational software use in teaching-learning process.
Method: Correlational research method was used; the statistical population consisted of all teachers in Yazd province. Using the sample size table of Kerjsi and Morgan, 466 students was selected by random cluster sampling method.  A researcher made questionnaire was used to collect data. Its validity was estimated by content validity and its reliability was α=0.82 through Cronbach's alpha. To analyze the data, descriptive and inferential statistical techniques included one sample t-test, Independent samples t-test, Kruskal-Wallis, analysis of variance (ANOVA), U Mann-Whitney, Tukey and SPSS 21 statistical software was used to analyze data.
Results: Teachers' behavioral epistemological belief in educational software and teachers' belief in software effectiveness are higher than the average; teachers' belief about the nature of educational software and their value, as well as the belief in the process of using software was at average, and the constructivist beliefs of all teachers about educational software is lower than the average. Most teachers do not use educational software in their classroom. Teachers who are more likely to believe educational software use these software more. The variables of belief in the nature of the software and their value, belief in the application process or the use of software, and belief in the effectiveness of software, predict 0.40 of the variance of educational software usage variable. The result is that changing teachers' beliefs about educational software is one of the most important predictors of the use of these software in the teaching-learning process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational software
  • Teaching-learning Process
  • Beliefs