پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان از طریق سواد فناورانه معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی. دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی  دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان از طریق سواد فناورانه معلمان آنان انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان که تعداد آن‌ها به ترتیب 598 و 15287 بود. نمونه معلمان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی 234 نفر و نمونه دانش‌آموزان 702 نفر که وابسته به معلمان نمونه بود؛ به صورتی که به ازای هر معلم سه دانش‌آموز وی به‌صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته سواد فناورانه و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر بود. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی بر اساس دیدگاه متخصصان و پایایی پرسشنامه‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0­ و 85/0 محاسبه شد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی مانند: درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون­های آمار استنباطی نظیر آزمون‌های همبستگی و رگرسیون گام‌ به‌گام مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته ‏ها: یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که؛ بین سواد فناورانه معلمان با انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی، رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد سواد فناورانه معلمان، فهم ماهیت فناوری، فهم ارتباط فناوری و جامعه، فهم طراحی فناوری، توانایی‌ فناورانه و فهم فناوری در جهان اطراف معلمان با انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت سواد فناورانه معلمان موجب افزایش انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان شده است و ترکیب دو بعد «توانایی فناورانه» و «فهم ارتباط فناوری و جامعه» توانایی پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان را دارند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Students' Motivation Through Teachers Technological Literacy

نویسندگان [English]

  • Yahya Maroofi 1
  • Maryam Porjamshidi 2
  • Hamideh Moradi 3
1 Associate Professor of Curriculum Development, Department of Educational Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor of Educational Technology, Department of Educational Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Hamedan, Iran.
3 MSc of Educational Technology, Department of Educational Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to predict the motivation of students in the second elementary school of Hamadan through their teachers' technological literacy.
Method: The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all teachers and students of the second elementary school in Hamadan with 598 and 15287 respectively. The sample of teachers was selected based on the Krejcie and Morgan table; using random cluster sampling methods 234 teacher and 702 students selected. For each teacher, three of their students were selected randomly. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire of technological literacy and Hartre's Educational Motivation Questionnaire. Validity of the questionnaires was determined through content validity based on experts' viewpoints and reliability of the questionnaires based on Cronbach's alpha coefficient was α=0.89 and α=0.85 respectively. The collected data were analyzed using descriptive statistics indices such as percentage, mean, standard deviation and inferential statistics tests such as correlation tests and stepwise regression analysis.
Results: Findings indicate that there is a positive and significant relationship between the teachers' technological literacy and the educational motivation of second elementary school students. There is also a positive and significant relationship between motivation of students in the second elementary school and the dimensions of teacher's technological literacy which includes understanding of the nature of technology, understanding connection between technology and society, understanding technology design, the technological capability, and the understanding of technology in the world around teachers. Therefore, it can be said that the teachers 'technological literacy has increased the student's motivation, and the combination of two dimensions of "technological capability" and "understanding of the relationship between technology and society" can predict students' academic motivation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Literacy
  • Technology
  • Academic Motivation
  • Second Course of Elementary Schools