مدل رابطه مهارت‌های ارتباطی، فعالیت‌های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه‌ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، میمه، ایران

چکیده

مقدمه: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی، فعالیت‌های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه‌ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند بود.
روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را کلیه معلمان مدارس هوشمند نواحی 19 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 91-1390 تشکیل می‌دهند. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه‌ای دو مرحله‌ای استفاده شده است که نهایتاً 106 نفر برای تحقیق انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ساخته  بوده است: 1- پرسشنامه ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری اثربخش (88/0=α)، 2- پرسشنامه رغبت به یادگیری (92/0=α) و 3- پرسشنامه میزان  یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند (91/0=α). برای تأمین روایی پرسشنامه‌ها، از نظر متخصصان و اساتید استفاده به عمل آمد و روایی تأییدی و سازه آن نیز تأمین شده است. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: به‌طور کلی نتایج تحقیق نشان داد، رابطه مستقیم مهارت‌های ارتباطی در بعد گشودگی با یادگیری اثربخش (26/0)، در بعد همدلی (23/0)، در بعد حمایت گری (29/0)، در بعد مثبت‌گرایی (24/0)، در بعد تساوی (22/0) است. همچنین رابطۀ مستقیم فعالیت‌های یاددهی- یادگیری در بعد فردی (26/0)، در بعد گروهی (45/0) و رابطۀ مستقیم سواد رایانه‌ای در بعد تسلط کار با رایانه (13/0)، در بعد تسلط کار با نرم‌افزارهای آموزش الکترونیک (04/0) و نیز رابطۀ مستقیم مدیریت زمان در بعد استفاده کارآمد از آن (19/0)، در بعد استفاده اثربخش از آن با یادگیری اثربخش (07/0) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mode for Relationship between Communicational Skills, Teaching-Learning Activities, Computer Literacy and Time Management with Efficive Learning in Smart Schools

نویسندگان [English]

  • farhad shafiepour motlagh 1
  • Esmaeil Soltan Rezaei 2
1 Assistant Professor of Educational Management, Islamic Azad University, Mahallat Branch, Mahallat, Iran.
2 Master of Curriculum Planning, Islamic Azad University of Meymeh, Meymeh, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between communication skills, teaching-learning activities, computer literacy and time management with effective learning in smart schools.
Method: descriptive-correlational research method was used.  The statistical population of this study is all teachers of 19th distric schools in Tehran. Two-stage cluster random sampling was used to select the sample, finally, 106 teacher were selected. The instrument was three researcher-made questionnaires 1. factors affecting effective learning  questionnaire (α=0.88), 2. Willing to learn questionnaire of (α=0.92), 3 effective learning in Smart Schools questionnaire (α=0.91). Validity of questionnaires provided by specialist and reliability provided by alpha Cranach. Data analyzed by Pearson test and SEM.
Results: The total results revealed the direct effects of   communicational Skill dimentionss on effective learning as follow: openness (0.26), sympathy (0.23), Supportiveness (0.29), positivism (0.24) and Equality  was (0.22), also the effect of individual learning activity was(0.26)and group learning activities was (0.45). The effect of  computer literacy was (0.13), electronic instruction software was (0.04) and efficient use of time management was (0.19), effective use of time for learning was (0.07).