اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر یادگیری و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی برالگوی آشور بر یادگیری و انگیزش پیشرفت درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی انجام شد.
روش: در پژوهش حاضر از طرح شبه­تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.جامعه آماری پژوهش، تمام دختران دانش­آموزپایه دوم راهنمایی شهرستان اندیمشک بودندکه به روش تصادفی چندمرحله­ای تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس آزمودنی­ها در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند، که به ترتیب برای آن­ها آموزش با روش­های مرسوم و الگوی طراحی آموزشی آشور، ارائه شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق­ساخته یادگیری و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (Hermans) بود. برای هر دو گروه پیش­آزمون، پس­آزمون اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­­های آماری در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد نمرات) و استتنباطی (تحلیل کوواریانس) بهره گرفته شد.
یافته‏ها: نتایج بدست آمده نشان داد دانش­آموزانی که با استفاده از الگوی آشور آموزش دیده­اند یادگیری و انگیزش پیشرفت­شان نسبت به دانش‌آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیده‌اند، بیشتر است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود، به منظور افزایش یادگیری و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان از الگوی آشور استفاده شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness Of Designing Instruction Based On ASSURE's Model On Student's Learning And Achievement Motivation

نویسندگان [English]

  • Zahra Derikvandi 1
  • Azar Khazai 2
1 MSc of Educational Technology, Psychology and Educational Department, Arak University, Arak, Iran
2 Ph.D. student of Educational Technology, Psychology and Educational Department, Allameh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of designing instruction based on the ASSURE Modelon learning and progress motivation of second year guidance school science lesson.
Method: In this research, a quasi-experimental design with pre-test and post-test design was used. The statistical population of the study consisted of all girls in the Second year guidance school of Andimeshk City. 40 students were selected by multi-stage random sampling method. Subjects were divided into two groups of control and experimental and they were instructed in traditional method and the ASSURE model, respectively. Data gathering tool was a researcher-made learning questionnaire and Hermann's motivation development questionnaire. For both groups, pre-test, post-test was performed for data analysis, statistical methods were used at two levels of descriptive (mean and standard deviation of scores) and inferential (covariance analysis).
Results: The results showed that students who had trained in the ASSURE model, are more likely to learn and improve their motivation than traditional ones. According to the results of this study, it is suggested that the ASSURE model be used to enhance the learning and motivation of student progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional Design
  • ASSURE Instructional design model
  • Learning
  • Achievement motivation