تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان‌خوانی) درس قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تربت‌حیدریه، ، تربت‌حیدریه، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش ابتدایی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قاینات، قاینات، ایران.

چکیده

مقدمه: آموزش قرآن در دوره ابتدایی همواره مد نظر مسئولان آموزشی بوده است. بهره‌گیری از ابزارهای آموزشی برای تسهیل آموزش بسیار مهم است. یکی از ابزارهایی که در آموزش قرآن تأثیر دارد قلم هوشمند قرآنی است.
روش: این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرانی بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان‌خوانی) درس قرآن دانش آموزان پسر پایه پنجماز طریق روش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ناحیه 4 شهرستان مشهد در سال تحصیلی 94-93 بوده است. با استفاده از  نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای تعداد 50 دانش‌آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی (روان‌خوانی) درس قرآن صورت گرفت. در این پژوهش پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 و پایایی آزمون خودکارآمدی 81/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار SPSS نسخه 17 در سطح معنی‌داری (05/0P<) استفاده شد­.
یافته‌ها : نتایج نشان داد که استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر جنبه درونی انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان‌خوانی) دانش آموزان تأثیر معنی­دار دارد. اما استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر جنبه بیرونی انگیزش تحصیلی دانش آموزان تأثیر  معنی­داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Quran Smart Pen On Academic Motivation, Self-Efficacy And Academic Achievement (Fluent Reading) In The Lessons Of Quran

نویسندگان [English]

  • Hossein Momeni Mahmouei 1
  • Habib Sadeghi 2
1 Youth and Elite Research Club, Torbat Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh, Iran.
2 Department of Educational Sciences, Qaenat Branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The teaching of the Qur'an in the elementary level has always been a consideration for educational officials. It is very important to use educational tools to facilitate education. One of the tools that influences Quranic teaching is the Quranic Smart Pen.
Method: This study aimed to investigate the effect of a smart pen Quran on academic motivation, self-efficacy and academic achievement (fluent reading) in the lesson of the Quran of fifth grade male students, through quasi-experimental study was performed. The statistical population consisted of all 5th grade male students in district 4 of Mashhad in the academic year of 2014-2015. Using randomized cluster sampling, 50 students were selected and assigned to two groups of experimental and control (each group was 25). Data collection was done by using the questionnaires of academic motivation, academic self-efficacy and academic achievement (fluent reading) of the Qur'anic lesson. In this study, the reliability of the academic motivation questionnaire and self-efficacy test was reported by using Cronbach Alpha 0.88 and 0.81 respectively. For analysis of data, covariance analysis and SPSS software version 17 were used at the significant level (P <0.05).
Results: The results showed that effect of smart pen Quran is significant on internal aspect of academic motivation, self-efficacy and academic achievement (fluent reading), but the Quranic Smart Pen did not affect the external aspect of students' academic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Smart Pen
  • Academic Motivation
  • Self-efficacy beliefs
  • Fluent reading of the Quran