طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی: رهیافتی جدید در آموزش و یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی کاربردی برای استفاده‌ آموزشی دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی از تلفن همراه و اعتبار سنجی آن از نظر متخصصان، بود.
روش: روش پژوهش برای مرحله طراحی الگو، روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد مرور نظام­مند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش توصیفی- پیمایشی، استفاده شد. جامعه­ی آماری این تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی، شامل تمامی کتب، مقالات پژوهشی و مروری، پایان‌نامه‌ها و منابع اطلاعاتی اینترنتی مرتبط در زمینه یادگیری سیار و به‌ویژه تلفن همراه و آموزش نابینایان (از سال 2000 تا 2015) و جامعه آماری جهت اعتبار سنجی الگو، متخصصان تکنولوژی آموزشی و متخصصان آموزش ویژه بودند. نمونه‌ی آماری مطالعه شامل 11 فصل کتاب و 21 مقاله مرتبط با یادگیری سیار و 8 کتاب و 19 مقاله در مورد آموزش نابینایان بودند که به‌صورت هدفمند جهت تحلیل انتخاب شدند و جهت اعتبار یابی الگو، تعداد 30 نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه به‌عنوان نمونه شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری و یک پرسشنامه 7 سؤالی محقق ساخته، در مقیاس لیکرت بود.
 یافته‌ها: نتایج این مطالعه منجر به تدوین یک الگوی مفهومی شد. عوامل تشکیل‌دهنده‌ی این الگو عبارت بودند از: عوامل آموزشی، عوامل انسانی، عوامل فنی و عوامل پشتیبانی و چهار مرحله‌ آماده‌سازی، طراحی، اجرا و ارزشیابی. تدوین این الگو با رویکرد تلفیقی بوده است و از نقاط قوت الگوهای مختلف محیط‌های یادگیری سیار و عمومی استفاده شده است. همچنین عناصر این الگو از نظر متخصصان مناسب ارزیابی شد. در نتیجه می‌توان از این الگو برای آموزش دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی از طریق تلفن همراه استفاده کرد. رهنمودهای آموزشی خاص دانش‌آموزان نابینا در هر مرحله از الگو می‌تواند راهنمای خوبی برای طراحان آموزشی، متخصصان و معلمان آموزش ویژه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing And Validating An Instructional Model Using Mobile For Visual Impaired Students: A New Approach For Teaching And Learning

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Allahi 1
  • Esmaeil Zaraii Zavaraki 2
  • Parviz Sharifi-Daramadi 3
  • Dariush Noroozi 2
  • Ali Delavar 4
1 Ph.D of educational technology, lecturer of teacher education university, Zahedan, Iran
2 Associate professor of instructional technology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Associate professor of psychology and education of special children, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
4 Professor of assessment and measurement, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: This research was carried out with the aim of designing an applied model for educational use of mobile by visual impaired students and validating proposed model by experts.
 Method: Descriptive-analytic method with systematic literature review approach was used in order to design the model and descriptive-survey method was used in order to validate the model. The statistical population of this research for the design part includes all books, articles, theses and internet information resources related to the field of mobile learning and teaching the blind people from 2000 to 2015 and the statistical population for the validation part includes educational technology and special education experts. The statistical sample consisted of 11 book chapters and 21 articles related to mobile learning and 8 books and 19 articles about teaching the blind people, which were purposefully selected for analysis. Also 30 educational technology and special education experts were selected as available samples for validation phase. The tools of collecting data were note taking and a 7 questions researcher-made questionnaire in Likert scale.
Results: The Result of this study led to the development of a conceptual model included, educational factors, human factors, technical factors and support factors and four stages of preparation, design, implementation and evaluation. Also, two prescription models with their sub-components were developed in order to educational usage of mobile phone technology by the blinds. These models have been developed with a blended approach and the strengths of different models and mobile learning environments have been used. Also, the results indicated the validity of the model by experts. As a result, model can be used to educate blind students through mobile phone. Special educational guidelines for blind students at each stage of the model can be a good guide for designers, educators, and special education teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional Design Model
  • Mobile Learning Environment
  • Teaching Blind Students
  • Mobile Phone
  • visual impaired students