بررسی ایدئولوژی‌های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی‌های آن‌ها با اسناد بالادستی (مطالعه موردی: دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترا برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه معلمان با توجه به نگرش و باورهایی که ریشه در ایدئولوژی‌های آن‌ها نسبت به برنامه درسی دارد، در خصوص عناصر اصلی برنامه‌ درسی در کلاس تصمیم‌گیری می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی ایدئولوژی‌های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی‌های آن‌ها با اسناد بالادستی بود.
روش: این تحقیق از لحاظ ماهیت کمی، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری در بخش اول پژوهش شامل کلیه دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی به تعداد 904 نفر در سال 1394 بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 269 تعیین، و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جامعه آماری در بخش دوم که با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد، کلیه اسناد بالادستی آموزش و پرورش بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند سند برنامه درسی ملی، سند تحول بنیادین و کتاب کار و فناوری اول متوسطه انتخاب گردید. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه استاندارد ایدئولوژی‌های برنامه درسی Schiro (2008) و در بخش تحلیل محتوا چک لیست یا سیاهه تحلیل محتوا بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماره فریدمن استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری متوسطه اول با ایدئولوژی غالب اسناد بالادستی سازگاری وجود ندارد. بدین صورت که ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری متوسطه اول دانش‌پژوهان علمی و ایدئولوژی غالب اسناد بالادستی (سند تحول بنیادین، برنامه درس ملی و اهداف کتاب کار و فناوری) کارایی اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Curriculum Ideologies of The Work and Technology Teachers and Compatibility of Their Ideologies With High Level Document (Case Study: Middle School Teachers in Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Zaresefat
  • Ahmad Malekipour
  • Jamal Mammer Hor
Ph.D Student of Curriculum studies, Faculty Psychology & Education, University of Thran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, teachers decide about the main elements of the curriculum in terms of attitudes and beliefs which rooted in their ideologies about the curriculum.The aim of the current study was Investigating curriculum ideologies of the work and technology teachers and compatibility of their ideologies with high level document (case study: middle school teachers in Khorasan Razavi Province).
Method: In terms of nature this study was quantitative, in term of goal, it was applied and in term of data gathering it was descriptive-survey and content analysis. statistical population in the first part is consisted of 994 teachers in middle school teachers in Razavi Khorasan Province in 2016. Using the Simple Random Sampling, the sample size was determined as 269 persons by Morgan and Krejcie sampling table. Its statistical population in the second part which are qualitative content analysis consisted of high level document in education. Three of them were selected with snowball sampling. Research tool in the quantitative part was standard questionnaire developed by schiro (2008) and in the qualitative part check list were used. The Friedman test was used to analyze the data.
Results: The results illustrated that there is no compatibility between the dominant curriculum ideology of work and technology teachers whit high level document. The dominant curriculum ideology of work and technology teachers was academic scholars. dominant curriculum ideology high level document is social efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum ideologies
  • Book of work and technology
  • Document
  • Work and technology teachers