تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش‏آموزان کم‌توان ذهنی در درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر چندرسانه­ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه­ پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش­آموزان کم­توان ذهنی پایه­ چهارم ابتدایی در درس ریاضی بود.
روش: روش اجرای این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه کنترل بود. جامعه­ آماری پژوهش، کلیه­ دانش­آموزان پسر کم­توان ذهنی در پایه­ چهارم ابتدایی را شامل می­شد که در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس سازمان آموزش ‌و پرورش استثنایی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری هدفمند استفاده شد و از میان مدارس موجود، دو مدرسه­ استثنایی در شهر تهران برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی (2008)، پرسشنامه یادگیری مشارکتی مقیمی و رمضان (2013) اصلاح شده توسط محقق و آزمون محقق ساخته ریاضی جهت اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. کار اصلی تدریس در گروه کنترل، به عهده­ معلم کلاس بود. اما برای تدریس در گروه آزمایش، از چندرسانه­ای آموزشی تهیه ‌شده توسط پژوهشگر در کنار تدریس معلم استفاده شد.
یافته‏ها: یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش نشان داد که پس از حذف اثر پیش‌آزمون (میانگین تعدیل‌شده) بین میانگین نمرات یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دو گروه در مرحله پس‌آزمون، تفاوت معناداری مشاهده می‌شود (001/0p<). یعنی میانگین تعدیل‌شده نمرات یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت در گروه آزمایش، بالاتر از میانگین تعدیل‌شده نمرات پس‌آزمون یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت در گروه گواه است و هر سه فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. در کل نتایج به‌دست ‌آمده از پژوهش حاضر نشان داد، که استفاده از چندرسانه­ای آموزشی بر یادگیری، انگیزه و مشارکت دانش­آموزان کم­توان ذهنی در درس ریاضی تأثیر­گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Instructional Multimedia on Learning, Motivation and Participation of Students With Mentally Retardation in Mathematics

نویسندگان [English]

  • Hamidreza jangizehi shastan 1
  • Esmaeel Zaraii Zavarak 2
  • Esmaeel Zaraii Zavaraki 2
  • Shahla Pezeshk 3
  • Ali Delavar
1 Assistant Professor, Ph.D. In instructional technology, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Ph.D. In instructional technology, Department of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Ph.D. Psychology, Department of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The present study aimed at investigating the effect of instructional multimedia on learning, motivation, and participation of elementary school fourth grade students with intellectual disability in mathematics
Method: This research was carried out through a quasi-experimental method and a pretest-posttest design with control group. The statistical population of this research was comprised of fourth grade male students with intellectual disability (SIDs) who were studying in the Iranian school year of 2015-2016 in Tehran exceptional elementary schools. Two exceptional schools in Tehran were selected via purposive sampling. In order to collect the data, this study used Academic Motivation Inventory (AMI) developed by Abd Khodaei (2008), Participatory Learning Questionnaire designed by Moqhimi & Ramezan (2013) and modified by the researcher and also a mathematical test developed by the researcher used for pretest-posttest. The main responsibility of teaching the control group was with the teacher of the class. In order to teach the experimental group, an instructional multimedia developed by the researcher were used in addition to the teachings of the teacher.
Results: The findings of the data analysis of the research hypotheses showed that there is a significant difference between the mean scores of learning, the motivation for academic achievement and the participation of the two groups in the post-test phase after eliminating the effect of the pre-test (P<0.001). The mean of moderated learning scores, the motivation for academic achievement and participation in the experimental group was higher than the average post-test scores, the motivation for academic achievement and participation in the control group, therefore all three hypotheses were confirmed. In general, the results of this study showed that the use of instructional multimedia on the learning, motivation and participation of mental retardation students in math is influential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual disability
  • Instructional Multimedia
  • Learning
  • Motivation
  • Participation