اثربخشی آموزش چندرسانه‌ای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان، یک کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی، آموزگار سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب اجتماعی پدیده‌ای پیچیده و شایع در میان نوجوانان قلمداد می‌گردد که ابعادی چند بعدی را در بر می‌گیرد و می‌تواند نقشی حائز اهمیت در پاتولوژی اختلالات روان‌پزشکی ایفا نماید و از این رو حائز توجه بالینی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش چندرسانه‌ای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر کرمانشاه انجام بود.
روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1395 (21239 نفر) بودند. برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کرسجی و مورگان تعداد 377  دانش‌آموز مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-95 در مرحله اولیه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (۱۹۶۹)  اجرا گردید و 30 مشارکت کننده که نمرات اضطراب اجتماعی­شان دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین غربال بود به عنوان نمونه انتخاب شدند. اعضای نمونه به طور تصادفی در دو گروه تخصیص یافتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 در سطح معنی­داری 95 درصد اطمینان استفاده گردید.
یافته‏ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش مهارت حل مساله به روش چندرسانه‌ای بر کاهش اضطراب اجتماعی در قالب مؤلفه‌های سه‌گانه اضطراب اجتماعی، اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفـی اثـربخشی معنـی­داری ایـفا نموده است. ارائـه آمـوزش چندرسانـه‌ای حل مساله می‌تواند اثربخشی قابل توجهی بر مؤلفه سه‌گانه اضطراب اجتماعی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Multimedia Problem Solving Training on Reducing Social Anxiety Among Students, A Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Elham Naziri
  • Hosein Ghasempur Moghadam
MSc Teaching Persian language, Teacher of Kermanshah education organization, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: Social anxiety is a complicated and a common phenomenon among teenagers that includes multidimensional dimensions and can have an important role in the pathology of psychiatric disorders. Therefore, it is important to be clinically attended. The present study was conducted with the aim of examining the effectiveness of multimedia training of problem solving in reducing social anxiety in female high school students of Kermanshah.
Method: Research method was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. The statistical population was all of female high school students of Kermanshah in 2016 school year (21239 people). To determine the sample size based on Morgan table 377 students that are studying in the academic year 2016-2017 were selected. 30 students who obtained the highest score in Watson & Friend's Social Anxiety Scale (1969), based on the assumption of 2 standard deviations, were included in the trial and were assigned into two groups randomly. To analyze the data, the univariate analysis of covariance test was used by SPSS software version 20 at 95% confidence level.
Results: Analyzing data showed that problem solving training in multimedia method has a significant effect on reducing social anxiety in the form of triple components, including social anxiety, social avoidance and fear of negative evaluation (P<0.000). The findings of the present study showed multimedia training of problem solving can have a significant effect on triple components of social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia training
  • Problem solving skill
  • Social anxiety
  • Social avoidance