تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی ‌‌آموزشی صلاحیت‌های فناورانه دانشجو ‌معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد روش‌های تحقیق و آمار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: طراحی آموزشی از حوزه­های بسیار فعال تکنولوژی آموزشی است که به دنبال تسهیل یادگیری و عملکرد است. هدف این پژوهش ارائه الگوی طراحی آموزشی برای آموزش صلاحیت­های فناورانه دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود.
روش: در این پژوهش از روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی با طرح ارائه الگو و تأیید آن استفاده شد. برای این منظور ابتدا مفاهیم و نظریه­های موجود در حوزه صلاحیت­های فناورانه بررسی شد و پس از طبقه‌بندی، نقشه و چارچوب مفهومی تدوین و پس از اعتباریابی درونی (استفاده از نظر اساتید، متخصصان و مدرسان) و اعتباریابی بیرونی (استفاده از آزمون عملکردی و پرسشنامه محقق ساخته) الگوی طراحی آموزشی صلاحیت­های فناورانه ارائه گردید. سپس محتوای آموزش صلاحیت­های فناورانه بر اساس این الگو، طراحی شد و بر روی دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اجرا گردید. در بخش نمونه از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس) در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که دانشجو ‌معلمانی که با استفاده از الگوی طراحی شده، آموزش دیده بودند سطح برخورداری آنان در مؤلفه‌های سواد فناوری، تعمیق دانش و خلق دانش به‌طور معنی­داری بالاتر از سایر دانشجو معلمانی بود که به شیوه معمول آموزش دیده بودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of Instructional Design Model For Technological Competencies of Student Teachers on The Basis of National and International Upstream Documents

نویسندگان [English]

  • Esmail Zaree Zavaraki 1
  • Roshan Ahmadi 2
  • Daryoush Norouzi 1
  • Ali Delavar 3
  • Fariborz Dortaj 4
1 Associate Professor of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Ph.D of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Professor of Research Methods and Statistics, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Professor of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Instructional design is one of the very active areas of educational technology that seeks to facilitate learning and performance. The purpose of this study was to provide an Instructional design model for the training of students' technological competencies at Shahid Rajaee Teacher Training University.
Method: In this study combination of exploratory mixed research method with a model design and validation scheme was used. For this purpose, the existing concepts and theories in the field of technological competencies were firstly examined and after classification, map and conceptual framework were developed and after Internal validation (using the viewpoint of professors, experts and instructors) and external validation (using functional test and researcher-made questionnaire), the Instructional design model of competencies was presented. Then, the content of the training of competencies based on this model was designed and developed on the student teachers of Shahid Rajaee Teacher Training University. A cluster random sampling method was used in the sample. analyzing data, descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test and covariance analysis) in 0.05 significent level for were used
 Results: The results showed that the technological literacy, depth of knowledge and creativity of the students-teacher who were taught by the designed model were significantly higher than the student teachers who were taught by treditinal methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Competences
  • Instructional Design
  • Student Teacher