تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت‌های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار تکنولوژی آموزشی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: با تحول علم و فناوری و پیدایش نظریه‌های جدید در یادگیری، رویکردهای جدیدی نسبت به علم و روش‌های آموختن علوم مطرح شده است و به موازات آن شیوه‌های جدید و فعال در یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. چرا که به‌کارگیری شیوه‌های جدید و فعال، سبب می‌شود فراگیران چگونه یادگرفتن را بیاموزند، مطالب را به‌طور معنی‌دار به خاطر بسپارند و به کنترل و نظارت بر یادگیری خود بپردازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت‌های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان انجام گرفت.
روش: روش پژوهش حاضر شبه تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی- گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک و نمونه به صورت در دسترس دانشجویانی بودند که واحد درسی مقدمات کامپیوتر را اخذ نموده‌اند. حجم نمونه مورد مطالعه 34 نفر بود که پس از بررسی میزان تبحر و آشنایی آن‌ها با فناوری‌های رایانه‌ای و آموزش مهارت‌های اولیه، همه افراد همتاسازی شده و به خط پایه رسیدند سپس به‌طور تصادفی در دو گروه 17 نفری قرار گرفتند. محتوای آموزشی بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه طراحی و تدوین شد و با استفاده از اپلیکیشن شیرایت و تلگرام طی دوازده جلسه در اختیار دانشجویان گروه آموزش سیار قرار گرفت. در این مطالعه جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت که دارای خرده مقیاس‌هایی تحت عناوین 1- راهبردهای شناختی (تکرار و مرور، بسط و گسترش، سازمان‌دهی و درک مطلب) و 2- راهبردهای فراشناختی و خود نظم دهی (برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل و نظم دهی) است و آزمون یادگیری که به‌صورت محقق ساخته بود استفاده شد. به‌منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‏ها: نتایج پژوهش نشان داد یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه منجر به افزایش مهارت‌های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect 0f Mobile Learning Based on Gagne's Instructional Design on University Students' Self-Regulation Skills and Learning

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Hamzehie 1
  • Mohsen Bagheri 2
  • Saeed Moosavipour 3
1 MSc of Educational Technology, Faculty of Psychology and Education, Arak university, Arak, Iran
2 Assistant Professor of Educational Technology, Faculty of Psychology and Education, Arak university, Arak, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Education, Arak university, Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction: By evolution of science and technology and appearance of new learning theories, there are new approaches in science and learning, equally active and new ways of learning. The application of active and new ways of learning make learners learn self-learning, meaningful learning, and self-controlled learning.  The purpose of this study is investigating the effect of mobile learning based on Gagnie's instructional design on students' self-regulation skills and learning.
Method: A quasi-experimental study with pretest- posttest and control group was applied. The statistical population in this study includes all the students who were majoring in educational technology in Arak University. The sample consists of students taking the course of "Introduction to Computer Skills". Convenience sampling was used in this study. The sample size was 34 students. After checking their experiences and familiarity with computer-based technology, they were taught the initial baseline skills. Then they were randomly divided into two groups with 17 participants. The content was designed and developed based Gagne's instructional design model and was administrated by the SHAREit and Telegram application for twelve sessions to the mobile group students. Pintrich and DeGroot's self-regulation questionnaire was utilized that contains two subscales of cognitive strategies (rehearsal, elaboration, organization and critical thinking) and metacognitive strategies (planning, monitoring and regulation) and teacher made test was used for assessing learning. Covariance analysis was used for inferential analysis of data.
Results: The results showed that mobile learning based on Gagnie's instructional design increase students' self-regulation skills and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile learning
  • Gagne's instructional design
  • Self-regulation strategies