دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-87 
6. طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی

صفحه 63-76

وحید صالحی؛ راضیه رحمانی؛ اکبر مومنی راد؛ سید عبدالله قاسم تبار